salsa dansen op de boulevard in Kaapstad

21 november 2014 - Amsterdam Zuidoost, Nederland

salsa dansen op de boulevard in Kaapstad

Deze foto werd gemaakt op 21 november 2014 in Amsterdam Zuidoost, Nederland met een Sony DSLR-A350.